Wedstrijd

Fotowedstrijd Koninklijke fotoclub DOKA MOL

 

Thema : “ VERGANE  GLORIE “

 

Reglement

 

Art. 1: Organisator

De fotowedstrijd is een initiatief van Koninklijke fotoclub  DOKA MOL.

 

Art. 2: Wie kan deelnemen?

Deelname staat open voor iedereen wonend in Vlaanderen.

De leden van Koninklijke fotoclub DOKA MOL mogen niet deelnemen aan de wedstrijd.

 

Art. 3: Deadline inzenden

Inzenden kan tot en met 15 februari 2024 24.00h.

 

Art. 4: Hoe deelnemen?

Deelname is gratis en verloopt volledig digitaal via het wedstrijd deelnemingsformulier dat hier kan gedownload worden. Via de uploadlink in het deelnemingsformulier kan iedereen binnen de aangegeven periode foto’s uploaden die voldoen aan de voorwaarden.

 

Art. 5: Voorwaarden inzendingen

Per auteur mogen maximum 4 foto’s ingestuurd worden samen met het ingevulde deelnemingsformulier.

Alleen inzendingen ingestuurd via het uploadsysteem komen in aanmerking. De wedstrijd staat open voor fotografen van alle niveaus en in alle disciplines.

Aan volgende voorwaarden moet elke ingezonden foto voldoen:

 

  • Een foto gemaakt met als thema “vergane glorie”
  • Productiedatum : de foto is recent gemaakt in 2023 – 2024.
  • Bestandsformaat : jpg. Maximaal 1920 pixels horizontaal en 1080 pixels verticaal, bestandsgrootte niet groter dan 2MB. Van de geselecteerde foto’s zal door de organisator gevraagd worden een bestand in een hogere resolutie te bezorgen. Indien dit niet ter beschikking is, kan de deelname aan de tentoonstelling niet gegarandeerd worden.
  • De bestandsnaam van de foto’s moet bestaan uit de titel en mag geen enkele verwijzing naar de naam van de fotograaf bevatten.
  • Oriëntatie : zorg ervoor dat je foto zeker juist georiënteerd is. Tijdens de selectie wordt geen enkele kanteling toegepast.
  • Kaders rond de beelden, namen of watermerken op de foto’s zijn niet toegelaten.

 

Art. 6: Selectie en jurering.

Uit alle deelnemende foto’s maakt een onafhankelijke  jury (niet leden) samengesteld door Koninklijke fotoclub DOKA MOL een selectie. De selectie vindt plaats tussen 15 februari 2024 en 15 maart 2024  in het kantoor van Koninklijke DOKA MOL zelf en gebeurt achter gesloten deuren. Na afloop van de selectie verwittigt Koninklijke fotoclub DOKA MOL de geselecteerde en niet-geselecteerde kandidaten van de selectieresultaten via mail. Koninklijke fotoclub DOKA MOL kan de niet-geselecteerden geen feedback op de inzending verschaffen.

 

Art. 7: Prijzen.

Uit de ingezonden foto’s kiest de jury de 10 beste foto’s waarvoor de auteurs door Koninklijke Fotoclub DOKA MOL zullen beloond worden met mooie prijzen en de bekroonde foto’s zullen afgeprint worden en tentoongesteld worden op de tentoonstelling op 22 – 23 – en 24 maart 2024.

 

Art. 8: Auteurs- en eigendomsrechten                                                                  

Iedere inzender waarborgt dat hij/zij de auteur en volledig rechthebbende is van de ingezonden werken; dat het om origineel werk gaat en niet om reproducties of kopieën van bestaande werken. Indien één of meerdere personen op de ingediende foto’s afgebeeld staan, verzeker je de toestemming te hebben van deze persoon of personen om hun portret te reproduceren.

De organisator aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor mogelijke inbreuken op de auteursrechten van derden. Evenmin kan de organisator aansprakelijk worden gesteld voor eisen of klachten vanwege personen die op de foto’s voorkomen, deze aansprakelijkheid ligt bij de deelnemer.

 

Art. 9: Gebruiksrecht ingezonden beelden                                               

De geselecteerde beelden zullen tijdens de fototentoonstelling van Koninklijke fotoclub Doka Mol op 22 – 23 en 24 maart 2024 tentoongesteld worden en kunnen opgenomen worden in de communicatie rond de wedstrijd. Door deel te nemen aan de fotowedstrijd verlenen de deelnemende auteurs aan de organisator de onvoorwaardelijke toelating om de beelden te gebruiken, enkel in het kader van de tentoonstelling en eventueel de oproep voor de volgende editie, alsook voor publicatie op de website van Koninklijke Fotoclub Doka Mol. De auteurs kunnen in deze context geen vergoeding voor overdracht van auteursrechten opeisen. Bij elke publicatie wordt een correcte naamsvermelding gebruikt.

 

Art. 10: Privacy - gegevensverwerking                                             

Bij deelname worden je persoonsgegevens (naam, woonplaats, e-mail, telefoon) verwerkt, verzameld en gedurende een jaar bewaard door de organisator, om een goed verloop van de wedstrijd mogelijk te maken en om je op de hoogte te brengen over de wedstrijdresultaten, de toonmomenten en een volgende editie van de wedstrijd. De naam en woonplaats van de geselecteerde beeldmakers worden gedurende 5 jaar bewaard i.h.k.v. de communicatie en verslaggeving rond de wedstrijd. De gegevens zullen in geen geval zonder de deelnemer zijn toestemming aan andere partijen beschikbaar gesteld worden. De namen van de geselecteerde beeldmakers zullen wel openbaar gemaakt worden in kader van de wedstrijd, bijvoorbeeld in kader van de communicatie. Het gebruik van persoonlijke gegevens gebeurt inachtneming van de wet op bescherming van persoonsgegevens.

 

Art. 11: Wijziging, overdracht                                                                                            

De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van wijzigingen of annulering van de wedstrijd wegens overmacht.

 

Art. 12: Betwistingen                                                                                                         

Alle aangelegenheden die niet in het reglement voorzien zijn, worden aan de organisatie voorgelegd. Zij neemt daarover een definitieve beslissing. Door deel te nemen verklaart iedere deelnemer in te stemmen met het reglement en zich eraan te onderwerpen.

 

Art. 13: Vragen?                                                                   

Heb je problemen bij het inzenden of heb je andere vragen met betrekking tot de wedstrijd, neem dan contact op met de organisator via info@dokamol.be .

 

Koninklijke Fotoclub DOKA MOL.

 

 

 

Wedstrijd Koninklijke Fotoclub DOKA Mol